Laboratorium analizy instrumentalnej

Charakterystyka metod instrumentalnych

MINERALIZACJA PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH

Mineralizacja sucha

Mineralizacja mokra

Zastosowanie mikrofalowej techniki mineralizacji

Podstawowe pojęcia i zasada działania mikrofal

Budowa systemu MLS 1200 MEGA

Reagenty stosowane w mikrofalowej technice mineralizacji

Moc i czas mineralizacji

Uwagi końcowe

Ćwiczenia

Mineralizacja próbek gleby w celu oznaczania zawartości ołowiu

Mineralizacja osadu dennego przy użyciu mineralizatora mikrofalowego MLS 1200 MEGA

Mineralizacja mokra ścieków w celu oznaczania zawartości żelaza

Mineralizacja mokra materiału roślinnego w celu oznaczania zawartości cynku

METODY OPARTE NA WYKORZYSTANIU WIDM ATOMOWYCH

Widma atomowe.

Atomowa spektrometria emisyjna (AES)

Wprowadzenie

Aparatura

Źródła wzbudzenia

Układy optyczne rozszczepiające widmo

Układy detekcji i analizy widma

Analiza jakościowa i półilościowa

Analiza ilościowa

Wybór linii do analizy

Emisyjna spektrofotometria płomieniowa (fotometria płomieniowa)

Przyczyny błędów i metody ich usuwania.

Absorpcyjna spektrometria atomowa

Wprowadzenie

Aparatura

Źródła promieniowania

Atomizery

Monochrornatory

Detektory i wzmacniacze

Zakres stosowania metody AAS.

Interferencje w analizie AAS

Interferencje niespektralne

Interferencje spektralne

Metodyka pomiarów

Porównanie metod analitycznych wykorzystujących widma atomów

Ćwiczenia

Metoda fotometrii płomieniowej

Oznaczanie sodu w wodzie

Oznaczanie potasu w wodzie

Wpływ wapnia na oznaczanie sodu metodą fotomet płomieniowej

Metoda FAAS

Oznaczanie zawartości ołowiu w glebach

Oznaczanie zawartości żelaza w ściekach metoda dodatku wzorca

Oznaczanie zawartości cynku w materiale roślinnym

SPEKTROFOTOMETRIA CZĄSTECZKOWA

Widma absorpcyjne

Prawa absorpcji

Kolorymetria i spektrofotometria absorpcyjna w świetle widzialny! (VIS) i nadfiolecie (UV)

Aparatura

Metody analizy ilościowej za pomocą spektrofotometrii abs< nej UV i VIS

Metoda krzywej wzorcowej

Spektrofotometria różnicowa

Miareczkowanie spektrofotometryczne

Zastosowanie metod spektrofotometrycznych w zakresie UV i VIS

Cwiczcnia

Kolorymetryczne oznaczanie żelaza przy użyciu cylindrów Nesslera

Oznaczanie miedzi w postaci amonowego związku zespolonego

Oznaczanie fluoru na podstawie odbarwienia roztworu tiocyjanianu żelaza

Oznaczanie fenolu metoda z p-nitroaniliną

Wyznaczanie i interpretacja widma antracenu i fenantrenu

Ilościowe oznaczanie zawartości antracenu

WYMIANA JONOWA W ANALIZIE CHEMICZNEJ

Pojęcia podstawowe

Zasady wymiany jonowej

Kinetyka reakcji wymiany jonowej

Własności i podział jonitów

Technika procesów wymiany jonowej

Zastosowanie jonitów w analizie chemicznej

Techniki chromatograficzne

Zasada chromatografii jonowej

Zastosowanie chromatografii jonowej

ĆwiczeniaWyznaczanie właściwości żywic jonowymiennych

Oznaczanie zdolności wymiennej kationitu metodą stacjonarną

Oznaczanie zdolności wymiennej amonitu metodą stacjonarny

Oznaczanie pojemności przebicia kolumny kationitowej

Oznaczanie stężenia soli

Oznaczanie stężenia siarczanu(VI) sodu w roztworze

Oznaczanie całkowitej zawartości soli w wodach naturalnych

Usuwanie jonów przeszkadzających w analizie

Oznaczanie fosforanów(V) w obecności Fe(lll)

Oznaczanie magnezu w obecności jonów fosforano-wych(V)

Chromatograficzne rozdzielanie jonów

Oddzielanie jonów cynku od jonów niklu(II) za pomocą anionitu

Oznaczenie stężenia jonów C-l, NO3-, SO42- i PO4 3- za pomocą chromatografu jonowego

METODY ELEKTROCHEMICZNE108

Potencjometria

Podstawy teoretyczne

Elektrody

Elektrody wskaźnikowe

Elektrody porównawcze

Potencjometryczne techniki analityczne

Bezpośredni pomiar potencjału elektrody

Miareczkowanie Potencjometryczne

Konduktometria

Podstawy teoretyczne

Aparatura

Naczyńka konduktometryczne

Konduktometr laboratoryjny

Zastosowania

Ćwiczenia

Potencjometria

Wyznaczanie krzywej kalibracji elektrody szklanej

i pomiar pH

Wyznaczenie stężenia roztworu kwasu chlorowodorowego metodą miareczkowania potencjometrycznego

Oznaczanie kwasu ortofosforowego(V) metodą miareczkowania potencjometrycznego

Oznaczanie kwasu octowego i chlorowodorowego obok siebie

Oznaczanie azotanów(V) w wodzie za pomocą elektrody jonoselektywnej

Oznaczanie fluorków za pomocą elektrody jonoselektywnej

Konduktometria

Pomiar zawartości soli w wodzie metodą konduktometryczną

OZNACZANIE WYBRANYCH SPECYFICZNYCH WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZENIA WODY SUBSTANCJAMI ORGANICZNYMI

Wybrane wskaźniki zanieczyszczenia wód i ścieków substancjami organicznymi

Korelacja pomiędzy BZT i OWO oraz ChZT i OWO

Ćwiczenia

Oznaczanie ChZT metodą dwuchromianową

Oznaczanie stężenia substancji organicznych w oparciu

o analizę zawartości węgla

Analizator zawartości węgla

Oznaczanie ogólnego węgla organicznego

Porównanie zawartości węgla ogólnego i chemicznego zapotrzebowania tlenu

PRZECENA WYDAWNICTWA-wyprzedaż

155 stron; 65,- 30,- + koszty przesyłki

ADRESAT:
IMIĘ I NAZWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:
E-MAIL ZAMAWIAJĄCEGO
RODZAJ ZAMÓWIENIA:
ILOŚĆ ZAMÓWIENIA:
DOKŁADNY ADRES/KOMENTARZ:

<<<powrót